Gdzie się znajdujemy?

Kancelaria Notarialna
Notariusz Piotr Faron

ul. Tadeusza Kościuszki 40/1
30-105 Kraków

(12) 427 27 27

Maps Google

Czynności notarialne Notariusz Piotr Faron Kraków

Informacje ogólne

Na mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 rok, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) magister Piotr Faron, zgodnie z zakresem swoich uprawnień, wykonując zawód notariusza powołany został do dokonywania wszelkich czynności notarialnych. Sporządzane przez niego dokumenty mają charakter pism urzędowych.

Ogóle zasady działalności kancelarii:

 • Językiem podejmowanych działań notarialnych jest język polski. Na życzenie zainteresowanych Stron istnieje możliwość przeprowadzenia czynności dodatkowo w języku obcym, ale sytuacja taka wymaga obecności tłumacza przysięgłego.
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych, które niosą ze sobą skutki prawne, notariusz Piotr Faron dba o odpowiednie zabezpieczenie praw i interesów każdej z zainteresowanych stron oraz osób pośrednio z czynnością związanych.
 • Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii przy ul. Tadeusza Kościuszki 40/1. W szczególnych okolicznościach mogą odbywać się poza biurem.
 • Notariusz Piotr Faron bezpłatnie udziela zainteresowanym Klientom pełnych informacji na temat podejmowanych przez nich czynności notarialnych.

Rodzaje podejmowanych czynności:

W ramach nadanych uprawnień Kancelaria Notarialna oferuje usługi z zakresu:

 • sporządzania aktów notarialnych
  • umowy przedwstępne,
  • umowy darowizny,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości lub innych praw w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki,
  • zapisy windykacyjne,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy/akty ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz służebności przesyłu,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy zamiany,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia się z zobowiązania,
  • umowy ustalające sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, w tym umowy o podział do korzystania,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • umowy spółek,
  • umowy przeniesienia własności lokali w trybie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, testamenty,
  • umowy działu spadku, umowy/akty ustanowienia hipotek, umowy/akty ustanowienia prawa użytkowania, umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, umowy dożywocia,
  • umowy ustalające sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną,
  • umowy ustalające sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, w tym umowy o podział do korzystania,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4), 5) i 6) ustawy kodeks postępowania cywilnego,
  • umowy podziału spadku,
  • umowy/akty ustanowienia hipotek,
  • umowy/akty ustanowienia prawa użytkowania,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej,
  • umowy dożywocia.

 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczegółowych),

 • przygotowania poświadczeń: własnoręcznego podpisu, zgodności odpisu lub kopii z oryginalnym dokumentem, daty sporządzania dokumentu oraz pozostawiania osoby przy życiu lub w nieokreślonym miejscu,

 • spisywania protokołów spotkań organizacji, stowarzyszeń, spółek i wspólnot oraz przebiegu czynności i zdarzeń niosących ze sobą skutki prawne,

 • depozytu notarialnego: przechowanie papierów wartościowych, dokumentów lub pieniędzy,

 • sporządzania odpisów, wpisów i wyciągów dokumentów

 • sporządzania projektów aktów, oświadczeń, a także innych dokumentów notarialnych.

Przed podjęciem decyzji o podjęciu czynności notarialnej prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem kancelarii. Notariusz Piotr Faron lub inna, upoważniona do tego osoba pomoże Państwu w uzgodnieniu formy i treści zamierzonej czynności, sprawdzi konieczne dokumenty oraz oszacuje koszty. Umożliwi to sprawny przebieg właściwego procesu czynności notarialnej przy należytym zabezpieczeniu prawnym każdej ze Stron.