Gdzie się znajdujemy?

Kancelaria Notarialna
Notariusz Piotr Faron

ul. Tadeusza Kościuszki 40/1
30-105 Kraków

(12) 427 27 27

Maps Google

Dokumenty

Dokonanie każdej czynności notarialnej wymaga potwierdzenia za pośrednictwem stosownych dokumentów stanu faktycznego. W celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych usług zamieszczamy poniżej listę pism pomocnych przy podejmowaniu najczęstszych działań notarialnych.

Umowy zbycia nieruchomości będącej lokalem samodzielnym (sprzedaż lokalu, darowizna zamiana)

 • I. dokument potwierdzający nabycie danego lokalu przez właściciela (np. odpis prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub też wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży),
 • II. dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanego lokalu (np. odpis księgi lub zawiadomienie o wpisach w niej dokonywanych),
 • III. zaświadczenie przygotowane przez naczelnika urzędu skarbowego, które stwierdza, iż uregulowany został podatek od spadku i darowizn (dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanej po 31 grudnia 2006 darowiźnie, nieodpłatnym zniesieniu współwłasności lub przeniesieniu własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego).

Umowy zbycia nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna zamiana)

 • I. dokument potwierdzający nabycie danej nieruchomości przez właściciela (np. odpis prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub też wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży),
 • II. dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanego lokalu (np. odpis księgi lub zawiadomienie o wpisach w niej dokonywanych),
 • III. wypis z rejestru gruntów dla działki
 • IV. wydane przez Urząd Miasta zaświadczenie, w którym określa się przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadcza się o braku takiego planu,
 • V. zaświadczenie przygotowane przez naczelnika urzędu skarbowego, które stwierdza, iż uregulowany został podatek od spadku i darowizn (dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanej po 31 grudnia 2006 darowiźnie, nieodpłatnym zniesieniu współwłasności lub przeniesieniu własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego).

Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna zamiana)

 • I. dokument potwierdzający nabycie danej nieruchomości przez właściciela (np. odpis prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub też wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży),
 • II. wydane przez Spółdzielnie Mieszkaniową, w której zasobach znajduje się lokal, zaświadczenia zawierającego: położenie i opis lokalu, wskazanie osoby uprawnionej z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz informację o założeniu księgi wieczystej dla danego lokalu,
 • III. dokument zawierający oznaczenie księgi wieczystej – o ile została założona – prowadzonej dla danego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. odpis księgi lub zawiadomienie o wpisach w niej dokonywanych),
 • IV. zaświadczenie przygotowane przez naczelnika urzędu skarbowego, które stwierdza, iż uregulowany został podatek od spadku i darowizn (dokument potrzebny tylko w przypadku, gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanej po 31 grudnia 2006 darowiźnie, nieodpłatnym zniesieniu współwłasności lub przeniesieniu własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego).

Akty poświadczenia dziedziczenia

 • I. odpis skróconego aktu zgonu spadkodawcy
 • II. odpisy skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców (mężczyźni i niezamężne kobiety – odpis aktu urodzenia, kobiety zamężne – odpis aktu małżeństwa),
 • III. wszystkie istniejące dokumenty testamentowe spisane przez spadkodawcę (np. wypis testamentu w formie aktu notarialnego, oryginalny testament własnoręczny, protokół obejmujący treść ustnego testamentu sporządzonego przed burmistrzem, wójtem prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy albo kierownikiem urzędu stanu cywilnego),
 • IV. dokument urzędowy zawierający numer PESEL spadkodawcy (dowód osobisty, paszport lub też wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności zaświadczenie),
 • V. jeśli w spadku uwzględniona jest nieruchomość, niezbędny jest dokument obejmujący oznaczenie prowadzonej dla danej nieruchomości księgi wieczystej.

Sporządzanie protokołów walnego zgromadzenia spółki, organizacji społecznej, stowarzyszeń, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej:

 • I. wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • II. dowody osobiste.